دوســـالانه نوازنـدگی

این دو سالانه توسط فریماه قوام صدری علیرضا مشایخی در سال 74 طراحی شد و با همکاری مرکز آزاد پژوهش موسیقی معاصر دانشگاه تهران و گروه موسیقی تهران و ارکستر موسیقی نو برگزار شد.
دو سالانه نوازندگی در بخش پیانو برای نوازندگان زیر 21 سال و بالای 21 سال به شیوه رقابتی انجام می شود و در هر گروه نفرات اول تا سوم جوایزی دریافت می کنند. در کنار بخش نوازندگی پیانو بخش همنوازی نیز محل رقابت گروه های مختلف است که در این زمینه هم گروه های اول تا سوم می توانند جوایزی دریافت کنند.
مدیریت اجرایی دوسالانه های اول و دوم به عهده فرخ صابری بوده و دو سالانه سوم با مدیریت اجرایی مشترک فرخ صابری و مهرداد تیموری در بهمن 87 برگزار خواهد.

Copyright © 2015. Alireza Mashayekhi, Des. & Dev.: Tehran Studio